1. Aftalegrundlaget

1.1 Nærværende almindelige betingelser gælder for enhver hos KONCEPTORIET rekvireret opgave, medmindre der ved skriftlig aftale mellem parterne udtrykkeligt er sket afvigelse på specificerede punkter.

2. Opgavebeskrivelse

2.1 Opgaven formuleres af rekvirenten, eventuelt i samarbejde med KONCEPTORIET. Rekvirenten afgiver i forbindelse hermed alle relevante oplysninger, som er nødvendige for opgavens løsning.

2.2 KONCEPTORIET er kun pligtig at gennemføre opgaven i det omfang, det kan lade sig gøre under bedst mulig anvendelse af den viden, KONCEPTORIET råder over.

2.3 Konstaterer KONCEPTORIET under arbejdets gang forhold, som umuliggør opgavens gennemførelse, eller – som i væsentlig grad vil ændre det forventede resultat, orienterer KONCEPTORIET rekvirenten, således at denne kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jfr. Pkt. 5.

3. Tidsplan

3.1 Tidsplan udarbejdes på grundlag af et skøn. Viser det sig, at en tidsplan eller frist vil blive væsentligt forrykket eller overskredet, orienterer KONCEPTORIET rekvirenten, således at denne kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses.

4. Honorering

4.1 Er den rekvirerede opgave en standardydelse, for hvilken KONCEPTORIET tager en fast pris, skal rekvirenten betale KONCEPTORIET til enhver tid gældende faste pris.

4.2 Andre rekvirerede opgaver udføres, når der ikke er truffet aftale om fast pris, som regningsarbejde efter de til enhver tid for KONCEPTORIET gældende takster. Herudover betaler rekvirenten KONCEPTORIET’s udgifter til materialer, udstyr m.v. indkøbt eller fremstillet til brug for opgavens løsning, tillagt administrationsgebyr efter KONCEPTORIETs til enhver tid gældende regler herfor, i det omfang det er aftalt med rekvirenten.

4.3 Har KONCEPTORIET meddelt rekvirenten en skønnet pris (overslag) for opgavens løsning, orienterer KONCEPTORIET rekvirenten, hvis det viser sig, at den skønnede pris vil blive overskredet, således at rekvirenten kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jfr. pkt. 5.

4.4 KONCEPTORIET fremsender faktura en gang i hver kalendermåned omfattende det indtil da udførte arbejde, samt betaling for indkøbte materialer og udstyr m.v., som KONCEPTORIET i månedens løb har modtaget faktura på, og som ifølge aftale med rekvirenten skal betales af rekvirenten. Slutfaktura sker straks ved opgavens afslutning.

4.5 Betalingen skal være KONCEPTORIET i hænde inden 14 dage regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling debiteres rekvirenten morarente fra forfaldsdatoen, idet renten fastsættes til en årlig rente, der svarer til den enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 7%.

5. Rekvirentens ændrings- og afbestillingsret

5.1 Rekvirenten kan til enhver tid beordre arbejdet standset eller udskudt.

5.2 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere KONCEPTORIET alle udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som KONCEPTORIET uanset afbestillingen eller udskydelsen må afholde, herunder udgifter til eventuelt projektpersonale eller i øvrigt overflødiggjort arbejdskraft, afregnet efter de til enhver tid for KONCEPTORIET gældende takster for regningsarbejde, og udgifter vedrørende særligt udstyr eller lokaler.

5.3 Standses eller udskydes arbejdet, er KONCEPTORIET uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved allerede udført arbejde, ligesom KONCEPTORIET’s navn ikke må benyttes i forbindelse med anvendelse af sådant arbejde.

5.4 Rekvirenten kan i øvrigt når som helst ændre opgaven eller grundlaget for denne. I så fald finder pkt. 5.2 og 5.3 tilsvarende anvendelse.

6. Visse forhold under arbejdets gang

6.1 Rekvirenten skal på anmodning orienteres om arbejdets forløb.

6.2 Rekvirenten skal under opgavens udførelse besvare spørgsmål af relevans for opgavens løsning.

6.3 KONCEPTORIET og externe samarbejdspartnere

er berettiget til at inddrage udenforstående ekspertise og anvende fremmed udstyr ved opgavens løsning. Ved sådan hvervdelegering skal KONCEPTORIET pålægge hvervtager samme diskretionspligt, som gælder for KONCEPTORIET efter nærværende almindelige betingelser.

6.4 Indgår i en opgave vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, er KONCEPTORIET uanset diskretionspligt berettiget til at indhente oplysninger fra tredjepart og konferere oplysninger vedrørende tredjepart med denne.

6.5 Materialer, udstyr m.v. indkøbt eller fremstillet af KONCEPTORIET til brug af opgavens løsning forbliver KONCEPTORIET ejendom, uanset om det betales af rekvirenten eller ej, medmindre andet er aftalt.

7. Arkivering, Udnyttelse, offentliggørelse og hemmeligholdelse.

7.a Al materiale vil blive slettet eller markuleret når opgaven er afsluttet. Der vil ikke blive opbevaret kopier.

7.1 KONCEPTORIET er berettiget til under og efter opgavens løsning at påtage sig tilsvarende opgaver for andre rekvirenter.

7.2 Hvor der i forbindelse med opgavers løsning sker en opfindelse, hvis idégrundlag ikke findes i rekvirentens oplæg, tilhører denne KONCEPTORIET dog således at rekvirenten uden ekstra vederlag kan udnytte opfindelsen i en sådan egenproduktion, som ligger inden for rammerne af den rekvirerede opgave.

7.3 KONCEPTORIET kan frit benytte, lade andre benytte og udbrede kendskab til generel viden, praktisk erfaring og generelle resultater, som er indvundet ved arbejdet med en rekvireret opgave.

7.4 KONCEPTORIET må ikke offentliggøre eller på anden måde sætte andre i stand til at benytte information vedrørende rekvirentens særlige forhold, som er meddelt KONCEPTORIET af rekvirenten i forbindelse med opgaven med udtrykkelig angivelse af hemmeligholdelsespligt for KONCEPTORIET; sådan hemmeligholdelsespligt omfatter dog ikke forhold, som er almen viden, eller som i forvejen er KONCEPTORIET bekendt.

7.5 Rekvirenten får i henhold til denne aftale ret til at anvende materialet på alle måder inden for sin virksomhed. Rekvirenten kan ikke videreoverdrage rettighederne til anvendelsen til 3. mand. Det gælder også anvendelse af 3. mand som led i kollektive vederlagsordninger, fx hos Copydan.

Rekvirenten kan versionere og redigere materialet inden for rammerne af ophavsretsloven og almindelige kutymer.

Overdragelsen er ikke-eksklusiv og KONCEPTORIET kan således overdrage rettighederne til at udnytte materiale på samme måde til andre kunder.

Ved enhver anvendelse sikrer rekvirenten selv, at eventuelt identificerbare personer afbilledet eller omtalt/afbilledet/omtalt i materialet har accepteret den pågældende anvendelse og GDPR regler overholdes.

8. Begrænsning af KONCEPTORIETs ansvar

8.1 KONCEPTORIET er kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at KONCEPTORIET har begået fejl og forsømmelser, og i øvrigt kun med de begrænsninger der følger af pkt. 8.2-8.8.

8.2 KONCEPTORIET’s arbejde , rapporter, udtalelser og vejledninger er foregået og afgivet på grundlag af den viden og teknik, KONCEPTORIET råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. KONCEPTORIET er uden ethvert ansvar, hvis en senere teknisk udvikling måtte vise, at KONCEPTORIET’s viden og teknik var mangelfuld eller urigtig.

8.3 Afsluttes KONCEPTORIETs arbejde ikke med en rapport eller levering af produkt, er KONCEPTORIET uden ethvert ansvar, uanset at det dokumenteres, at der foreligger fejl eller forsømmelser fra KONCEPTORIET’s side.

8.4 KONCEPTORIET er, uanset at det dokumenteres , at der foreligger fejl eller forsømmelser fra KONCEPTORIETs side, uden ethvert ansvar for udtalelser, om hvilke der er anført, at de hviler på en skønsmæssig vurdering.

8.5 KONCEPTORIET er uanset fejl og forsømmelser uden ansvar for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

8.6 KONCEPTORIETs ansvar ifølge kontrakten er altid beløbsmaksimeret til det vederlag, som KONCEPTORIET har oppebåret fra rekvirenten i henhold til kontrakten.

8.7 KONCEPTORIETs ansvar ophører 1 år efter slutrapportens datering. KONCEPTORIETs erstatningsansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt, så snart rekvirenten er eller burde være opmærksom på fejl eller mangler ved KONCEPTORIETs arbejde.

8.8 Såfremt KONCEPTORIET drages til ansvar for tredjemand for et forhold, for hvilket ansvaret er begrænset over for rekvirenten i henhold til pkt. 8.1-8.7, skal rekvirenten skadesløsholde KONCEPTORIET for ansvar herudover.

9. Risiko for rekvirentens emner

9.1 Risikoen for rekvirentens emner, mens de befinder sig hos KONCEPTORIET, hos KONCEPTORIETs underentreprenører eller under transport mellem rekvirenten, KONCEPTORIET og KONCEPTORIETs underentreprenører, påhviler rekvirenten.

10. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres ved dansk lov og danske retsinstanser.